Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 9.јуна  2011. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 12,50% на 12,00%. Референтна каматна стопа од 12,00% примењује се од 9.јуна 2011. године.

Собзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 12,
0 %, увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна, то значи да ће се од 9.јуна 2011. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 22,0%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste