Влада преузима обавезу плаћања доспелих, а неизмирених доприноса за власнице радњи које су користиле породиљско одсуство

На седници одржаној 30. јуна 2011. године, Влада Републике Србије донела је Закључак, којим се утврђује да Влада Републике Србије преузима обавезе предузетника, који користе породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (у даљем тексту: породиљско одсуство), а делатност настављају да обављају преко овлашћеног пословође. Закључком је прецизирано да Влада Републике Србије преузима обавезе на име доприноса за обавезно социјално осигурање, које су настале искључиво за време коришћења породиљског одсуства, а које су доспеле за плаћање и нису измирене до дана доношења закључка, односно до 30. јуна 2011.

   

Подсећамо да је одредбама чл. 50. ст. 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 4/11), прописано да предузетнику, који привремено одјави  обављање делатности, за тај период мирује обавеза плаћања доприноса. У складу са тим, када предузетник користи породиљско одсуство, а радњу не одјави, већ настави да обавља самосталну делатност преко пословође, за период коришћења породиљског одсуства предузетник има обавезу плаћања доприноса по основу самосталне делатности.

   

С обзиром на то да предузетник, који користи породиљско одсуство има право на накнаду зараде, на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање (збирно 35,8%), доприноси за обавезно социјално осигурање биће плаћени по два основа.

  

У циљу подршке одговорном родитељству и подстицању рађања, закључком, Влада преузима обавезу плаћања доспелих, а неизмирених доприноса за обавезно социјално осгурање по основу самосталне делатности за предузетнике који за време коришћења породиљског одсуства нису одјавили радњу, већ су наставили да обављају делатност преко пословође.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste