Донета је одлука НБС о Регистру меница, али са одложеном применом

На основу члана 47а. став 6. Закона о платном промету, гувернер Народне банке Србије донео је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС", број 56/2011). Овом Одлуком прописани су услови под којима као и начин на који Народна банка Србије води Регистар меница и овлашћења које је дужник дао својој банци и повериоцу, његова садржина као и начин брисања података из Регистра.

    

Ова Одлука је објављена 29. јула 2011. године у „Службеном гласнику РС" и ступиће на снагу 1. фебруара 2012. године.

  

Према тачки 2. Одлуке, менице издате до 31. маја 2004. године и овлашћења издата пре 1. априла 2010. године не евидентирају се у Регистру, а могу се извршавати кроз принудну наплату.

  

У наредном броју Рачуноводствене праксе, детаљније ћемо писати о успостављеном Регистру меница и овлашћења.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste