Утврђена је нова најнижа основица за плаћање доприноса у периоду 1.11.2012. - 31.01-2013 - године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/12), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

У Саопштењу Републичког завода за статистику број 289 од 25.10.2012. године. објављен је податак да је просечна месечна зарада исплаћене у III кварталу 2012. године 57.207 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. новембра 2012. године до 31. јануара 2013. године износиће 20.022 динара (57.207 x 35%).

Износ најниже месечне основице објављен је у «Службеном гласнику Републике Србије» број 104 од 31.10.2012..

Податке о најнижој основици за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање редовно објављујемо у Рачуноводственој пракси - Актуелни подаци.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste