Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 14. децембра 2012. године одлуку којом се референтна каматна стопа повећава са 10,95% на 11,25%. Референтна каматна стопа од 11,25% примењује се од 14. децембра 2012. године.

С обзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 11,25 %, увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна, то значи да ће се од 14. децембра 2012. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 21,25%

 

Комфорни метод обрачуна камате примењиваће се до 31. децембра 2012. године, а од 1. јануара 2013. године, приликом обрачуна камате примењиваће се метод простог интересног рачуна од сто, сагласно одредби члана 40. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС» број 93/12)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste