Рок за замену финансијских извештаја за финансијске институције истиче 5. априла

Агенција за привредне регистре објавила је 28. марта 2012. године информацију о завршетку прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за финансијске институције, према којој ће прелиминарна збирна обрада финансијских извештаја за финансијске институције бити окончана 5. априла 2012. године.

 

Дакле, финансијске институције:

 

 - Народна банка Србије,

 - Банке,

 - Друштва за осигурање,

 - Берзе и брокерско дилерска друштва,

 - Даваоци финансијског лизинга,

 - Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима

   и добровољни пензијски фондови,

 - Друштва за управљање инвестиционим фондовима и отворени инвестициони фондови,

 - Затворени и приватни инвестициони фондови, и

 - Друге финансијске институције

 

могу до четвртка 5. априла 2012. године, да поднесу захтев за замену регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину, сагласно Правилнику о ближим условима и поступку пријема, контроле, регистрације, обраде и објављивања финансијских извештаја, начину вођења и садржини Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, као и о давању података из тих извештаја („Службени гласник РС", бр. 2/10, 102/10). После наведеног датума, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције. Даља корекција података у финансијским извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора или налога надлежног државног органа.

   

После окончања прелиминарне збирне обраде (5. април) редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих извештаја на интернет страни Агенције за привредне регистре. 

           

Подсећамо, према члану 12а. Правилника о ближим условима и поступку пријема, контроле, регистрације, обраде и објављивања финансијских извештаја, начину вођења и садржини Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, као и о давању података из тих извештаја обвезници достављања финансијских извештаја су дужни да уз нове примерке финансијског извештаја, односно докумената из члана 31. Закона о рачуноводству и ревизији доставе Захтев за замену финансијског извештаја, односно објављене документације, уз навођење разлога због којих се та замена захтева. Образац захтева се може преузети са интернет странице Регистра финансијских извештаја и бонитета:

 

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Финансијскиизвештајиибонитет/Обрасци.aspx

  

Датум завршетка прелиминарне збирне обраде финансијских извештаја за остала привредна друштва још увек није утврђен, што значи да привредна друштва која нису финансијске институције, предузетници који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, задруге и друга правна лица могу да изврше замену финансијских извештаја до даљег и након 5. априла а најкасније до објаве завршетка прелиминарне збирне обраде финансијских извештаја односно до 30. јуна. Подсећамо, према члану 24. поменутог Правилника Агенција за привредне регистре је дужна да заврши прелиминарну збирну обраду финансијских извештаја за извештајну годину најкасније до 30. јуна. Према ставу 2. истог члана Регистратор је дужан да најкасније осам дана пре окончања прелиминарне обраде, информацију о томе објави на интернет страници Регистра финансијских извештаја.

 

Детаљније о замени финансијских извештаја писали смо у Рачуноводственој пракси бр. 9/12.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste