Рок за замену финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике истиче 26. априла

Агенција за привредне регистре објавила је данас, 18. априла 2012. године, на свом сајту www.apr.gov.rs, информацију о завршетку прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за привредна друштва и задруге, огранке страних правних лица, као и сва друга правна лица и предузетнике који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства.

   

 

Према наведеној информацији, четвртак, 26. април 2012. године, је последњи датум до када:

   

 

- привредна друштва,

- задруге,

- огранци страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије,

- друга правна лица (удружења, политичке и друштвене организације, установе, синдикалне организације), и

- предузетници, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства,

   

 

могу да поднесу захтев за замену регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину, сагласно Правилнику о ближим условима и поступку пријема, контроле, регистрације, обраде и објављивања финансијских извештаја, начину вођења и садржини Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, као и о давању података из тих извештаја („Службени гласник РС", бр. 2/10, 102/10). После наведеног датума, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за горе наведене обвезнике. Даља корекција података у финансијским извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора (за обвезнике ревизије) или налога надлежног државног органа.

 

   

После окончања прелиминарне збирне обраде (26. април 2012. године) редовних годишњих финансијских извештаја за наведене обвезнике, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих извештаја на интернет страни Агенције за привредне регистре.

 

   

Подсећамо, према члану 12а. Правилника о ближим условима и поступку пријема, контроле, регистрације, обраде и објављивања финансијских извештаја, начину вођења и садржини Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, као и о давању података из тих извештаја обвезници достављања финансијских извештаја су дужни да уз нове примерке финансијског извештаја, односно докумената из члана 31. Закона о рачуноводству и ревизији доставе Захтев за замену финансијског извештаја, односно објављене документације, уз навођење разлога због којих се та замена захтева. Образац захтева се може преузети са интернет странице Регистра финансијских извештаја и бонитета:

 

   

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Финансијскиизвештајиибонитет/Обрасци.aspx

 

Детаљније о замени финансијских извештаја писали смо у Рачуноводственој пракси бр. 9/12.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste