Најнижа месечна основица доприноса од 1. маја 2012. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 101/11), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.
  
У Саопштењу Републичког завода за статистику број 110 од 27.04.2012. године. објављен је податак да је просечна месечна зарада исплаћене у
 I кварталу 2012. године 54.132 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. маја 2012. године до 31. јула 2012. године износиће 18.946 динара (54.132 x 35%). Износ најниже месечне основице биће објављен у следећем броју «Службеног гласника Републике Србије»

    

Податке о најнижој основици за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање редовно објављујемо у Рачуноводственој пракси - Актуелни подаци.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste