Повећана је референтна каматна стопа на 10,00%

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 7. јуна  2012. године одлуку којом се референтна каматна стопа повећава са 9,50% на 10,00%. Референтна каматна стопа од 10,00% примењује се од 7. јуна  2012. године.
   
Собзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 10,00
 %, увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна, то значи да ће се од 7. јуна  2012. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 20,00%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste