Од 8. јуна 2012. године упис права на непокретности без подношења доказа о плаћеном порезу на пренос апсолутних права

Одредбом члана 38а Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11) прописано је да се упис права на непокретности у земљишним, катастарским и другим јавним књигама, не може вршити без доказа о плаћеном порезу на пренос апсолутних права, односно о плаћеном порезу на наслеђе и поклон.

  

У Рачуноводственој пракси бр. 12/12, стр. 138., објавили смо информацију да је у међувремену поднета иницијатива за оцену уставности претходно наведене одредбе и да је Уставни суд објавио саопштење са своје 7. седнице, која је одржана 19. априла 2012. године на којој је, између осталог, у предметима оцене уставности и законитости општих правних аката утврдио да одредба члана 38а Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02 и 135/04), није у сагласности с Уставом.

 

Одлука Уставног суда о неуставности члана 38а. Закона о порезима на имовину објављена је у Службеном гласнику Републике Србије" број 57 дана 8. јуна 2012. године чиме је поменути члан престао да важи даном објављивања у „Службеном гласнику РС". Из наведеног проистиче да се од 8. јуна 2012. године упис права на непокретности у земљишним, катастарским и другим јавним књигама, врши без доказа о плаћеном порезу на пренос апсолутних права, односно о плаћеном порезу на наслеђе и поклон.

 

Детаљније о овој Одлуци Уставног суда, њеним последицама писаћемо у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste