Од 27. јула 2012. године обрачун дуга увећаног за затезну камату не врши се применом конформне методе

Одредбом члана 2. Закона о висини стопе затезне камате ("Службени лист СРЈ", број 9/01 и „Службени гласник РС", број 31/11), прописано је да се стопа затезне камате састоји од:

1. месечне стопе раста потрошачких цена,
2. фиксне стопе од 0,5% месечно.

Чланом 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате прописан је начин обрачуна дуга увећаног за затезну камату тако што се фиксна стопа од 0,5% множи износом главног дуга увећаног за камату по стопи из члана 2. тачка 1. (месечној стопи раста потрошачких цена), применом конформне методе.

У Рачуноводственој пракси бр. 15/12, стр. 143., објавили смо информацију o иницијативи за оцену уставности одредбе члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате ("Службени лист СРЈ", број 9/01), у делу који гласи „применом конформне методе". У информацији смо навели да је Уставни суд објавио саопштење са своје 14. седнице, која је одржана 12. јула 2012. године на којој је, између осталог, у предметима оцене уставности и законитости општих правних аката, утврдио да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи: "применом конформне методе", није у сагласности са Уставом.

Одлука Уставног суда објављена је у „Службеном гласнику Републике Србије" број 73 дана 27. јула 2012. године чиме је одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате, у делу који гласи „применом конформне методе" престала да важи даном објављивања у „Службеном гласнику РС", тачније од 27. јула 2012. године. Из претходно наведеног проистиче да се од 27. јула 2012. године код обрачуна дуга увећаног за затезну камату неће примењивати конформна метода обрачуна.

Детаљније о овој Одлуци Уставног суда и њеним последицама писаћемо у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste