Привремено су прекинути поступци који се води код обвезника који се баве прометом секундарних сировина

Дана 26. септембра 2013, на својој интернет страници, у делу: Новости, Пореска управа је објавила информацију да је, у циљу јединственог поступања, привремено прекинула све поступке који се воде код обвезника који врше промет секундарних сировина, до опредељења коначног става у вези са тим.

    

Подсећамо да је у «Сл. гласнику РС», бр. 74/13, објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о ПДВ, који је ступио на снагу 29. августа 2013. Овим правилником, проширен је појам секундарних сировина, тако да се, почев од 29. августа 2013, секундарним сировинама сматрају отпаци и остаци од метала и њихових легура, осим племенитих метала и њихових легура, као и добра која се претежно састоје од једног или више материјала, а која су неупотребљива због лома, резања, цепања или другог начина оштећења, односно добра неупотрељива због истршености (нпр. акумулатори, батерије, аутомобилске гуме и др.).

    

Имајући у виду ову измену у дефинисању појма секундарних сировина, као и чињеницу да је надлежно министарство, дана 19. јула 2013, дало мишљење да месинг, бронза, акумулатори, батерије и др. нису секундарне сировине, Пореска управа је заузела став да привремено прекине све псотупке који се воде код обвезника који врше промет секундарних сировина.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste