Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници одржаној 7. новембра 2013. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 10,50% на 10,00%. Референтна каматна стопа од 10,00% примењује се од 7новембра 2013. године.

   

С обзиром да се према члану 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 10,00%, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто, то значи да ће се од 7новембра 2013. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 20,00%.

   

Напомињемо да се до 31. децембра 2012. године примењивао комфорни метод обрачуна камате на  износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, а  да се од 1. јануара 2013. године, приликом обрачуна камате примењује метод простог интересног рачуна од сто, сагласно одредби члана 40. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste