Računovodstvena praksa

Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници одржаној 17. децембра 2013. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 10,00% на 9,50%. Референтна каматна стопа од 9,50% примењује се од 17децембра 2013. године.

     

С обзиром да се према члану 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 9,50%, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто, то значи да ће се од 17децембра 2013. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунавати и плаћати по стопи од 19,50%.

   

Напомињемо да се до 31. децембра 2012. године примењивао комфорни метод обрачуна камате на  износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, а  да се од 1. јануара 2013. године, приликом обрачуна камате примењује метод простог интересног рачуна од сто, сагласно одредби члана 40. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste