Промењен план уплатних рачуна, због усклађења са изменама пореских прописа

У складу са извршеном пореском реформом, о којој смо опширно писали у РП 12/13, извршене су и одговарајуће измене плана рачуна за уплату јавних прихода, како би се омогућило уплаћивање новоуведених пореза и акциза. Измене су извршене Правилником о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна(«Сл. гласник РС», бр. 48/13) који је ступио на снагу даном објављивања, односно 31.5.2013. године. Извршене су следеће измене:


У Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС", бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12 и 22/13), у Прилогу 1 - План рачуна за уплату јавних прихода, после редног броја 25. додаје се редни број 25а, који гласи:

 

25а

840

711195

843

58

Порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада

53

1,1/г

ПУ

3,4

   

Дакле, порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада уплаћује се на рачун:
  
840-711195843-58

   

при чему је обавезно попуњавање обележја за идентификацију обвезника јавног прихода, што значи да се у позив на број одобрења уноси:

 

двоцифрени контр. бр. - шифра општине (града) обвезника пореза - ПИБ обвезника

 

На редном броју 142. у колони 5 - Опис, речи: „Европско првенство у рвању 2012" замењују се речима: „Светско првенство у рвању за кадете Србија 2013".


После редног броја 153л, у колони 5 - Опис додаје се наслов и ред. бр. 153љ и 153м, који гласе:

 

 

 

 

 

 

Акцизe на биогорива и биотечности

 

 

 

 

153љ

840

717151

843

40

Акцизa на биогорива и биотечности произведене у земљи

53

1,1/г

ПУ

4

153м

840

717152

843

47

Акцизa на биогорива и биотечности из увоза

53

4

 

4

  

Дакле, акциза на биогорива и биотечности произведене у земљи уплаћује се на рачун:
 

840-717151843-40

 

при чему је обавезно попуњавање обележја за идентификацију обвезника јавног прихода, што значи да се у позив на број одобрења уноси:

   

двоцифрени контр. бр. - шифра општине (града) обвезника акцизе - ПИБ обвезника

  

Акциза на биогорива и биотечности из увоза уплаћује се на рачун:
 

840-717152843-47

   

при чему се у позив на број одобрења не уноси обележје за идентификацију обвезника акцизе већ: „41-601"

   

После редног броја 519. додаје се редни број 519а, који гласи:

 


519а

840

744142

843

21

Текући добровољни трансфери за одлагање кривичног гоњења у корист нивоа градова

53

1/г,2

 

2

   

После редног броја 586. додају се ред. бр. 586а, 586б и 586в, који гласе:

 

586а

840

811133

843

60

Примања од продаје станова у корист нивоа територијалних аутономија

90

3

 

3

586б

840

811134

843

67

Примања од отплате станова у корист нивоа територијалних аутономија

90

3

 

3

586в

840

811135

843

74

Примања по основу обавеза за социјално становање у корист нивоа територијалних аутономија

90

3

 

3

   

После редног броја 587. додају се ред. бр. 587а, 587б и 587в, који гласе:

 

587а

840

811142

843

26

Примања од продаје станова у корист нивоа градова

90

1/г,2

 

2

587б

840

811143

843

33

Примања од отплате станова у корист нивоа градова

90

1/г,2

 

2

587в

840

811144

843

40

Примања по основу обавеза за социјално становање у корист нивоа градова

90

1/г,2

 

2

   

После редног броја 588. додају се ред. бр. 588а, 588б и 588в, који гласе:

 


588а

840

811152

843

96

Примања од продаје станова у корист нивоа општина

90

1

 

1

588б

840

811153

843

06

Примања од отплате станова у корист нивоа општина

90

1

 

1

588в

840

811154

843

13

Примања по основу обавеза за социјално становање у корист нивоа општина

90

1

 

1


АРХИВА ВЕСТИ

ereste