Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 14. маја 2013. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 11,75% на 11,25%. Референтна каматна стопа од 11,25% примењује се од 14.маја 2013. године.

   

С обзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 11,25%, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто, то значи да ће се од 14. маја 2013. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 21,25%

   

Напомињемо да се до 31. децембра 2012. године примењивао комфорни метод обрачуна камате на  износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, а  да се од 1. јануара 2013. године, приликом обрачуна камате примењује метод простог интересног рачуна од сто, сагласно одредби члана 40. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste