Правилник о пореској пријави за порез на добит по одбитку по основу промета секундарних сировина и отпада

На основу члана 40. став 15. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС", бр. 25/01, ... и 47/13, у наставку текста: ЗПДПЛ) надлежни министар је донео Правилник о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица („Сл. гласник РС", бр. 61/13, од 11.07.2013. године, у наставку текста: Правилник) који ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеном гласнику, односно од 12.07.2013. године.

    

Да подсетимо, последњим изменама и допунама ЗПДПЛ, које су ступиле на снагу 30. маја 2013. године, уведена је нова врста пореза на добит по одбитку по основу исплате накнада за промет секундарних сировина и отпада. Наиме, чланом 40. став 12. ЗПДПЛ, предвиђено је да резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, има обавезу да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа исплаћене накнаде (пореском третману секундарних сировина више је писано у РП 13/12, стр. 12.)

    

Дакле, у случају када правно лице (резидент) откупљује секундарне сировине и отпад од другог правног лица (резидента или нерезидента) плаћа се порез по одбитку од 1% накнаде на одговарајући рачун јавних прихода, приликом сваке исплате, без подношења посебне пореске пријаве. Међутим, ставом 14. члана 40. ЗПДПЛ, предвиђено је да исплатилац накнаде по основу секундарних сировина и отпада саставља и у року од 15 дана од истека тромесечја подноси надлежном пореском органу пореску пријаву, која садржи најмање податке о извршеном промету и обрачунатом и плаћеном порезу.

   

Другим речима, иако обвезници немају обавезу да подносе пореску пријаву приликом обрачуна и плаћања пореза по одбитку, постоји обавеза подношења пореске пријаве квартално, у року од 15 дана од истека квартала:
• за I тромесечје (јануар - март) до 15. априла;
• за II тромесечје (април - јун) до 15. јула;
• за III тромесечје (јул - септембар) до 15. октобра;
• за IV тромесечје (октобар - децембар) до 15. јануара.

   

Дакле, прву пореску пријаву су обвезници дужни да поднесу до 15. јула 2013. године, на обрасцу прописаним овим Правилником, за све исплате накнада по основу секундарних сировина и отпада које су извршене у периоду од 30. маја до 30. јуна 2013. године.

   

Податке о обрачунатом и плаћеном порезу исплатилац накнаде исказује у пореској пријави на Обрасцу ППДСО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаду коју по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица, а коју дајемо на крају текста.

  

У складу са чланом 3. став 1. Правилника прецизирано је да се у пореску пријаву уносе подаци о бруто накнадама које би у тромесечју за које се пореска пријава подноси биле исплаћене резидентном, односно нерезидентном правном лицу, да порез није одбијен, и то за сваки месец посебно, као и за квартал збирно.

  

Дакле, Образац ППДСО је замишљен да се, у делу I - подаци о обрачунатом и плаћеном порезу, подаци о бруто накнади обједине на месечном нивоу, и то у зависности да ли се ради о резидентном или нерезидентном лицу, на следећи начин:
• под ред. бр. 1 - износ бруто накнада у првом месецу тромесечја;
• под ред. бр. 2 - износ бруто накнада у другом месецу тромесечја;
• под ред. бр. 3 - износ бруто накнада у трећем месецу тромесечја;
• под ред. бр. 4 - износ бруто накнада у тромесечју, исказан као збир износа са ред. бр. 1, 2. и 3.

   

Уколико пријаву попуњава резидентни обвезник, наведени редови се попуњавају у колини 3, док се колона 4 не попуњава. Са друге стране, уколико пријаву попуњава нерезидентни обвезник, наведени редови се попуњавају у колини 4, док се колона 3 не попуњава.

   

У колону 5 уноси се податак о стопи пореза на добит по одбитку, која износи 1%. У колони 6 се исказују подаци о обрачунатом и плаћеном порезу резидентног правног лица, а у колони 7 подаци о обрачунатом и плаћеном порезу нерезидентног правног лица, такође на месечном нивоу и збирно, на исти начин као и подаци о бруто накнади у колонама 3 и 4.

   

У складу са ставом 2. члана 3. Правилника, прецизирано је да се, у ситуацији када се, сходно уговору о избегавању двоструког опорезивања, порез плаћа искључиво у другој држави уговорници, а не у Србији, исплатилац такође подноси пореску пријаву уз навођење основа за неплаћање пореза, са подацима о бруто накнади, али без података о обрачунатом и плаћеном порезу.

   

Образац ППДСО се састоји из још два дела, Пописа приложених доказа (II део) и Напомене (III део), али осим у претходно наведеном случају (када се порез не обрачунава и плаћа на основу међународног уговора), није прописана обавеза достављања било каквих доказа, па ће ти делови углавном остајати непопуњени.

   

Пореска пријава (Образац ППДСО) се подноси надлежном пореском органу, односно организационој јединици Пореске управе, и то:

1. за исплатиоца накнаде који је основан на територији Републике Србије - организациона јединица у општини на чијој територији има седиште;
2. за исплатиоца накнаде који је основан на територији Републике, а који је, према обиму својих обавеза, сврстан у великог пореског обвезника - Центар за велике пореске обвезнике;
3. за исплатиоца накнаде који није основан на територији републике, а чије је место стварне управе и контроле на територији републике - организациона јединица у општини на чијој територији исплатилац накнаде има место стварне управе и контроле.


Образац ППДСО

АРХИВА ВЕСТИ

ereste