Прописане су нове пореске пријаве ПП ОПЈ и ПП ОД

Министар финансија и привреде донео је:

  
1) Правилник о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза пo одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу no одбитку (у наставку текста: Правилник о пореским пријавама за порез по одбитку);

   

2) Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку (у наставку текста: Правилник о поре¬ским пријавама о обрачунатим и плаћеним доприносима).
Правилници су објављени у „Сл. гласнику РС", бр. 61/13, од 12.07.2013, и ступају на снагу наредног дана од дана објављивања.

    

Доношењем ових правилника прописани су нови обрасци пореских пријава ПП ОПЈ и ПП ОД и утврђен је начин уношења података у ове обрасце.


Образац ПП ОД-П

Образац ПП ОД-О

Образац ПП ОПЈ

Образац ПП ОПЈ 1

Образац ПП ОПЈ 2

Образац ПП ОПЈ 3

Образац ПП ОПЈ 4

Образац ПП ОПЈ 5

Образац ПП ОПЈ 6

Образац ПП ОПЈ 7

Образац ПП ОПЈ 8

АРХИВА ВЕСТИ

ereste