Објављено је Корисничко упутство за подношење појединачне пореске пријаве у електронском облику

У „Сл. гласнику РС“. бр. 74/13, објављен је Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (у даљем тексту: Правилник), који се примењује од 1. јануара 2014. Правилником је прописан образац ППП-ПД - Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима, којим ће бити замењени постојећи обрасци пореских пријава за порезе и доприносе по одбитку.

У сврху тестирања система подношења појединачне пореске пријаве, Пореска управа је на својој интернет страници www.poreskauprava.gov.rs, у делу: Обједињена наплата пореза и доприноса, објавила Корисничко упутство за примену Правилника, са техничким упутством и примерима.

Објављивањем корисничког упутства створени су услови да заинтересовани порески обвезници, који су обезбедили техничке услове, отпочну подношење тест појединачних пореских пријава за порез по одбитку у електронском облику, уз које се истовремено подносе и збирне и појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку, у складу са правилима прописаним Правилником (детаљније о Правилнику, писали смо у Рачуноводственој пракси бр. 18/13, страна 9).

Поред корисничког упутства, Пореска управа је објавила Предлог измене Каталога врсте прихода из радног односа и Предлог измене Каталога врсте прихода ван радног односа, који чине саставни део Правилника, тако да се ускоро могу очекивати његове измене и допуне.

Подсећамо све заинтересоване да је једна од тема на XIV јесењем семинару на Златибору, који ће се одржати од 26. до 28. септембра 2013. у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије и предузећа Рачуноводство ДОО, подношење електронске пореске пријаве за порез по одбитку, где ће предавач бити Саша Дулић – директор ИТ у Пореској управи.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste