Примена нових уплатних рачуна за доприносе самоопорезивањем

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна («Сл. гласник РС», бр. 120/13), који се примењује од 1. јануара 2014. године, прописани су нови рачуни за уплату доприноса самоопорезивањем (ПИО 840-721342843-83, здравство 840-721351843-49 и незапосленост 840-721361843-22), при чему нису дата ближа објашњења (осим код назива рачуна) на кога се примењују новопрописани рачуни.

 

Према нашим сазнањима, нови уплатни рачуни доприноса самоопорезивањем примењују се приликом уплате доприноса за све предузетнике који воде пословне књиге (без обзира на то шта чини основицу за плаћање доприноса) и за осниваче привредног друштва за које привредно друштво врши плаћање доприноса најмање на најнижу основицу доприноса, и то на следећи начин:

 

1. за предузетника који се определио да, од 1. јула 2013. године, исплаћује личну зараду, нови уплатни рачуни доприноса самоопорезивањем примењују се приликом сваке исплате зарада и уплате доприноса од 1. јануара 2014. године, без обзира на то за који период се лична зарада исплаћује и плаћају доприноси;

 

2. за предузетника који се определио да, од 1. јануара 2014. године, исплаћује личну зараду, уплата доприноса самоопорезивањем на нове уплатне рачуне врши се почев од исплате личне зараде за јануар 2014. године;

   

3. за предузетника који, од 1. јануара 2014. године, плаћа доприносе самоопорезивањем на основицу коју чини опорезива добит, уплата доприноса на нове уплатне рачуне врши се почев од уплате аконтације доприноса за јануар 2014. године (уплата децембарске аконтације по решењу Пореске управе, врши се на старе уплатне рачуне);

   

4. за оснивача привредног друштва који ради у свом привредном друштву без заснивања радног односа и за кога привредно друштво врши плаћање доприноса најмање на најнижу месечну основицу доприноса (ова обавеза прописана је од 30. маја 2013. године, при чему привредно друштво има обавезу на надлежном пореском органу достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОД-О), и то за сваку уплату доприноса од 1. јануара 2014. године, без обзира на то за који период се врши плаћање доприноса.

У позив на број одобрења по моделу 97, према нашем мишљењу, поред контролног броја и шифре општине или града, уноси се ЈМБГ за предузетника, односно ПИБ код уплате доприноса за оснивача привредног друштва.

Поред наведених рачуна, уведен је и нови уплатни рачун за допринос за ПИО самоопорезивањем за лица која се баве пољопривредом: 840-721341843-76, а који примењују пољопривредници, која воде пословне књиге и која према Закону о порезу на доходак грађана плаћају порез на приходе од самосталне делатности као и предузетници (допринос за здравствено осигурање и допринос за осигурање за случај незапослености самоопорезивањеем уплаћује се на исте рачуне као и код предузетника).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste