У просторијама СРРС, 16.01.2014. одржана едукација рачуновођа и власника рачуноводствених агенција за практично достављање појединачне пореске пријаве, ППП ПД, eлектронским путем

 

У ПРОСТОРИЈАМА СРРС, 16.01.2014. ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА РАЧУНОВОЂА И ВЛАСНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА 
ЗА ПРАКТИЧНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, ППП ПД
, EЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Као континуитет активности Савеза рр Србије,  као иницијатора и предлагача увођења непоновљивог реформског пројекта „Обједињене наплате" и уплате пореза и доприноса на један рачун, дана 16.01.2014.г. у просторијама савеза је одржана практична обука, за достављање појединачне пореске пријаве, којој је присуствовао велики број власника агенција из Београда, Смедерева, Инђије и Пазове.

 

Предавачи су били мр Снежана Митровић испред СРРС и председник подружнице рачуновођа Београда, Мирослав Инђић, који је и одрадио практичну презентацију достављања ППП ПД.

 

Састанак је континуитет активности и наставак сатанка са власницима агенција који је одржан у просторијама СРРС, 25.12.2013.г. Сви присутни су указали на значај овог револуционарног пројекта за њихов будући рад и изнели задовољство активностима СРРС као иницијатора и предлагача увођења Обједињене наплате. У будућем периоду, ово ће поред редовних семинара који се одржавају у великом броју градова Србије, бити континуирана активност, где ће стручни саветници СРРС организовати једнодневне едукативне састанке са рачуновођама и у просторијама СРРС и у просторијама у другим градовима Србије, на коме ће се презентовати актуелене теме и решавати проблеми, везано за примену важеће законске, подзаконске и професионалне регулативе.

   

На састанку смо упознали присутне рачуновође, да се пореска пријава, ППП, која се доставља до 31.01.2014.г., за све исплате прихода, који су исплаћени у 2013.г. и на које је плаћен порез на доходак грађана, могу доставити електронским путем, коришћењем електронског сервиса Пореске управе. 

   

У будућем периоду наставићемо са овим активностима и најавићемо састанак са власницима агенција и другим рачуновођама у просторијама СРРС на теме, едукације за достављање ППП ПД, састављања извештаја о трансферним ценама, састављање пореских извештаја, примена МСФИ за МСП и друге актуелене теме.

   

Рачуновође ћемо о темама и терминима најављених активности, обавештавати путем наших сајтова, затим у издању Рачуноводствена пракса као и путем емаилова. Овим путем позивамо рачуновође,  да се прикључе активностима СРРС, јер је то наш заједнички интерес.

   

Београд , 17.01.2014.г.
мр Снежана Митровић

  

Подсетићемо се како је потекла иницијатива за увођење пројекта „Обједињене наплате" од стране Савеза РР Србије, као учесника и предлагача, непоновљиве креативне реформе државне управе, кључне претпоставке у процесу свих реформи

    

Издиференцирани рачуни за уплату јавних прихода у складу са Правилником о уплатним рачунима од 2004.г., довели су до нетачних салда обавеза за јавне приходе, на пореским рачунима код пореских обвезника, који су евидентирани у Пореској управи. Неажуран ток информација и евиденција код Републичког здравственог фонда, везано за обрачунате и уплаћене доприносе по основу здравственог осигурања, довеле су до проблема код овере здравствених књижица, здравствених осигураника, и потребу вађења додатних уверења од стране Пореске управе, као доказа да су доприноси уплаћени. Савез РР Србије је још 2009.г., на иницијативу др Пере Шкобића, доставио предлог реформе Пореске управе Србије, који је урадила мр Снежана Митровић, и којим је предложено увођење јединственог информационог система у Пореску управу Србије, самањење рачуна за уплату јавних прихода и  увођење „Обједињене наплате", која подразумева,  уплату пореза и доприноса на један рачун са кога ће Трезор распоређивати средства примаоцима јавних прихода. Све до 2012.г није ништа урађено по том питању, док,  29.10.2012.г. на једном скупу, везано за реформу Пореске управе Србије, који је одржан  у ПК Војводина, коме су присуствовали тадашњи министар финансија, затим тадашњи саветник за реформу ПУ Иван Симич и тадашњи и садашњи вд директор Пореске управе, Љиљана Ковачевић, није предлог  јавно изнет и  предат од стране Савеза РР Србије у писаном облику, директно присутним представницима МФ. Наш предлог увођења „Обједињене наплате" је прихваћен и већ  изменом Закона о Пореском поступку и пореској администрацији, од 29.05.2013.г., у члану 41. уводи се обједињена наплата и дефинисана је обавеза достављања појединачне пореске пријаве за порез по одбитку, од стране једног плаца за све примаоце прихода и то електронским путем, почев од 1. јануара 2014.г. односно 1.марта 2014.г.(последња измена ЗПППА, Сл.гл.бр. 108/13). Савез РР Србије је активно учествовао и учествује у едукацији рачуновођа Србије, везано  увођење овог пројекта и уласку пореских обвезника у електронско пословање са Пореском управом. У организацији Савеза РР Србије, одржано је 14 састанака са рачуновођама у 14 градова Србије, где су били присутни и представници Пореске управе и где је указано на значај увођења пројекта „Обједињене наплате". Активности везано за предлагање реформе Пореске управе и увођење „Обједињене наплате" од стране Савеза РР Србије и активности у циљу едукације рачуновођа Србије на ту тему су пропраћене хронолошки, на сајту С авеза а неке објевљене и на Youtube, под називом „Реформа Пореске управе".

   

Већ овог момента преко 50% обвезника ПДВ доставља пореске пријаве ПП ПДВ електронским путем, што је такође огроман допринос Савеза РР Србије и његове едукације рачуновођа.  Од 1. јануара је отпочело достављање појединачне пореске пријаве ППП ПД за исплате свих прихода на које се плаћа порез по одбитку,  која представаља увођење обједињене наплате и уплату пореза и доприноса на један рачун.

   

Увођење „Обједињене напалате" чији је иницијатор Савез РР Србије је непоновљив револуцинарни пројекат, и у том смислу улога Савеза РР Србије је од непроцењивог значаја.

   

Пројекат „Обједињене наплате", је  један од највећих и најсложенијих  пројеката у циљу провођења  реформе државне управе који ће донети највеће резултате у циљу побољшања пословног амбијента и транспарентности обрачунатих и уплаћених јавних прихода  у будућности, а који се огледају у следећем:

a. уплата пореза и доприноса ће се вршити на један рачун, где се даје већа улога Трезору који ће та средства распоређивати примаоцима прихода  и превазићи ће се проблем нетачних салда на пореским рачунима за регистроване пореске обвезнике код Пореске управе;

 

b. унапредиће се пословни амбијент у коме раде порески обвезници и из пословне праксе избацити велики број различитих пореских пријава и пријава обрачунатих доприноса за социјално осигурање;

c. унапредиће се рад Пореске управе која евидентира обавезе и уплате за јавне приходе и врши надзор примене прописа у складу са одредбама ЗПППА, која је увела јединствен информациони систем за целу Пореску управу на територији Републике Србије, као подршку за увођење обједињене наплате;

  

d. појачаће се контрола тока новца од стране пословних банака, које ће дозвољавати исплату зарада односно накнада зарада као и других прихода по основу којих постоји обавеза плаћања пореза по одбитку, само на основу налога који ће садржавати број одобрења за плаћање укупне обавезе који је доделила Пореска управа, у складу са одредбама члана 41. ЗПППА;

e. у Централном регистру здравствених осигураника ажурно ће се евидентирати обрачунати и уплаћени доприноси по основу обавезног сопцијалног осигурања, што ће допринети ажурној овери здравствених књижица;

 

f. ажурном евиденцијом, у Централном регистру здравствених осигураника, о обрачунатим накнадама за боловање преко 30 дана обезбедиће се ажурнија рефундација средстава за обрачунате накнаде, од стране РФЗО.

 

g. у Фонду ПИО, ће се ажурно евидентирати уплате доприноса ПИО за све примаоце прихода по свим основама исплаћених прихода што ће у будућности бити основ за евидентирање стажа и престанка обавезе достављања М4 обрасца;

h. укупни приходи за све примаоце прихода, за  које је плаћен порез по одбитку и за које је поднешена појединачна пореска пријава, бит ће евидентирани у Централном регистру пореских обвезника и постојат ће подаци за утврђивање укупне обавезе за годишњи порез на доходак грађана. Евиденција података о укупним исплаћним приходима по примаоцима прихода у будућности ће допринети да се неће достављати ППП пријава као ни ПП ДГ - 5;

i. увођењем транспарентности исплата прихода за појединачне примаоце прихода, допринеће се престанку кршења правила обрачуна зарада у јавним предузећима, где се врше, за поједине запослене исплате зарада као тајне зараде, за разлику од исплата зарада за друге запослене, чије зараде нису означене као тајне (спречиће се злоупотребе права запослених у јавним предузећима);

j. у будућности је потребно, ажурној бази података у Централном регисту здравстевних осигураника и у Централном регисту пореских обвезника, омогућити приступ, уз адекватну заштиту базе података, Судским органима (вештацима), Заводу за статистику, НБС, МУП-у.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste