Објављени усклађени динарски износи акциза

У „Сл. гласнику РС" број 4 од 17. јануара 2014. године објављени су Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја друга, члана 9. став 5, чл. 9б, 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама, као и члана 9. став 1. тачка 7) алинеја трећа и члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама.

            Влада Републике Србије је на седници одржаној 17. јануара 2014. године усвојила нове износе акциза за следеће производе:

-      Биогорива и биотечности (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 3826 00 10 00 и 3826 00 90 00) до 31. децембра 2014. године у износу од 47,01 дин/лит.

-      Алкохолна пића

1)      ракије:

-        од воћа, грожђа, специјалне ракије, у износу од 119,85 дин/лит.

-        од житарица и осталих пољопривредних сировина, у износу од 304,06 дин/лит.

-      жестока алкохолна пића и ликери, у износу од 194,88 дин/лит.

-      нискоалкохолна пића, у износу од 20,01 дин/лит.

-      пиво, у износу од 22,66 дин/лит.

-      Кафа:

-      непржена кафа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 0901 11 00 00 и 0901 12 00 00, у износу од  81,76 дин/кг.

-      пржена кафа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 0901 21 00 00 и 0901 22 00 00, у износу од 102,20 дин/кг.

-      љуспице и опне од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 90 10 00, у износу од 112,42 дин/кг.

-      екстракти, есенције и концентрати од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2101 11 00 00, у износу од 153,30 дин/кг.

-      замене кафе које садрже кафу из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 90 90 00, у износу од 306,60 дин/кг.

-      мешавине екстраката, есенција и концентрата од кафе са прженом цикоријом и осталим прженим заменама кафе или екстрактима, есенцијама и концентратима тих производа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 и 2101 30 99 00, у износу од 306,60 дин/кг.

-      препарати на бази екстракта, есенција и концентрата од кафе или на бази кафе из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 12 92 00 и 2101 12 98 00 и препарати који садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 1806 90 70 00, у износу од 306,60 дин/кг.

-      напици и безалкохолна пића што садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе из тарифног броја ЦТ 2202, у износу од 306,60 дин/кг.

-      Дуванске прерађевине:

-        цигарете из увоза и цигарете произведене у земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00) до 30. јуна 2014. године, у износу од 48,03 дин/пак.

-        цигаре и цигарилоси (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 10 00 00), у износу од 21,53 дин/ком.

           

            Динарски износи из члана 9. став 5. Закона о акцизама до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. става 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, усклађени годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. Закона о акцизама, према намени су:

1.      за гасна уља из члана 9. става 1. тачка 3) Закона о акцизама која се користе:

-        као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, 40,37 дин/лит.

-        као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, 2,55 дин/лит.

-        за грејање, 2,55 дин/лит.

-        као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије, 0 дин/лит.

-        у индустријске сврхе, 0 дин/лит.

2.      за керозин из члана 9. става 1. тачка 4) Закона о акцизама који се користи у индустријске сврхе, 0 дин/лит.

3.      за течни нафтни гас из члана 9. става 1. тачка 5) Закона о акцизама који се користи:

-        као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, 20,95 дин/кг.

-        за грејање, 4,50 дин/кг.

-        у индустријске сврхе, 0 дин/кг.

4.      за остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С из члана 9. става 1. тачка 6) Закона о акцизама, а који се користе у индустријске сврхе, у износу од 0 дин/кг.

5.      за биогорива из члана 9. става 1. тачка 7) Закона о акцизама која се користе као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, у износу од 40,37 дин/лит.

6.      за биотечности из члана 9. става 1. тачка 7) Закона о акцизама које се користе:

-        за грејање, 2,55 дин/лит.

-        као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије, у износу 0 дин/лит.

            Динарски износ из члана 9б Закона о акцизама до којег се умањује износ акцизе на гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) и биогорива из члана 9. став 1. тачка 7) Закона о акцизама, који представља регресирани износ за моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе, усклађен годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. Закона о акцизама, је 2,55 дин/лит.

            Наведени усклађени динарски износи акциза примењују се од 20. јануара 2014. године.

            Такође, динарски износи акцизa из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја трећа и члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама, усклађени су годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. и члану 40в ст. 1. и 2. Закона о акцизама, тако да они износе за:

-      Биогорива и биотечности (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 3826 00 10 00 и 3826 00 90 00):

-        од 1. јануара 2015. године, 51,10 дин/лит.

-      Дуванске прерађевине - цигарете из увоза и цигарете произведене у земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00):

-        у периоду од 1. јула до 31. децембра 2014. године, 50,08 дин/пак.

-        у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2015. године, 52,12 дин/пак.

-        у периоду од 1. јула до 31. децембра 2015. године, 54,68 дин/пак.

-        у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. године, 57,23 дин/пак.

-        од 1. јула 2016. годинем, 59,79 дин/пак.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste