Упутства у вези са попуњавањем нове ППП ПД пријаве

Због великог броја питања наших претплатника, у наставку дајемо ближа упутства у вези са попуњавањем нове ППП ПД пријаве у електронској форми, како би се премостиле препреке приликом слања ове пријаве.

  

 

1) Када је пријава ППП ПД примљена и обвезник добије поруку да је пријава „примљена а није валидирана", обвезник треба да кликне на статус пријаве, како би проверио валидност пријаве. Кроз проверу статуса обвезник ће видети да ли је пријава исправна или није, у којем случају ће добити и обавештење о евентуалним грешкама;

 

   

2) Уколико се зарада запосленима исплаћује само једном у току месеца, не уноси се ознака „К" у поље 1.2. обрачунски период;

 

   

3) Приликом исплате зараде кориснику старосне пензије, који је засновао радни однос и који се определио да здравствено буде осигуран преко пензије (не плаћају се допринос за здравствено осигурање и допринос за осигурање за случај незапослености), у шифри примаоца прихода уноси се ознака 09 или 10;

 

   

4) Код исплате зарада лицу са инвалидитетом, које је засновало радни однос, у шифри примаоца прихода уноси се ознака 01 - уколико се не користе олакшице приликом запошљавања инвалидног лица, односно ознака 07 - уколико се користе олакшице за запошљавање инвалидног лица;

 

  

5) Приликом исплате дивиденде оснивачу привредног друштва, који је засновао радни однос у привредном друштву чији је оснивач, у шифри примаоца прихода уноси се ознака 11;

 

   

6) Код исплате накнаде трошкова запосленима из члана 18. Закона о порезу на доходак грађана преко неопорезивог износа, у поље 3.9. бруто приход уноси се основица за порез;

 

   

7) Плаћени доприноси на најнижу месечну основицу доприноса за оснивача привредног друштва, који није засновао радни однос у привредном друштву чији је оснивач, за које се надлежном пореском органу подноси ПП ОД-О, неће бити обухваћени обједињеном наплатом, тако да се тако плаћени доприноси не уносе у ППП ПД;

 

   

8) Код исплате примања по судским пресудама, у поље 1.1. врста пријаве уноси се ознака 5, а пријава се попуњава на тај начин што се уноси само оно што се запосленом исплаћује и обавезе које се плаћају. У наредном периоду биће омогућено да се за целу годину поднесе само једна пријава ППП ПД, а не посебно пријава за сваки месец за који се врши исплата запосленом по одлуци суда;

 

   

9) Када је исплатилац прихода пољопривредно газдинство које води пословне књиге и обвезник је ПДВ, као исплатилац прихода уноси се ознака 7, у поље 2.2. уноси се ЈМБГ пољопривредника, а поље 2.5. остаје празно, јер пољопривредник нема матични број, пошто није регистрован код АПР.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste