Рок за подношење Захтева за остваривање права на регрес за гориво и Захтева за остваривање права на регрес за ђубриво у 2014. години истиче 20. новембра

Остваривање права на регрес горива

    

Према члану 31. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  (''Сл.гласник РС'', бр.10/13) и чл. 3. Правилника о условима, начину и  обрасцу захтева за  остваривање права на регрес за гориво ( ''Сл.гласник РС'', бр. 40/14)  Захтев за остваривање права на регрес за гориво за  2014. годину подноси се  у два примерка, Министарству финансија - Управи за трезор у периоду од 5. маја до 20. новембра 2014. 

   

Гориво, у смислу овог правилника, јесте евро дизел, односно дизел гориво гасно уље 0,1, које се ставља на тржиште у складу са правилником којим се уређују технички и други захтеви за течна горива нафтног порекла.  Регрес се остварује за гориво купљено у периоду од 1. јануара до 15. новембра текуће године за радове у пољопривреди.


Право на коришћење регреса за гориво  има:

- правно лице,

- предузетник и

- физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава.


Уз захтев се  доставља оригинал фискалних исечака  издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.


Образац захтева у PDF формату можете преузети овде

 

Остваривање права на регрес ђубриво


Према члану 31. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  (''Сл.гласник РС'', бр.10/13) и чл. 3. Правилника о условима, начину и  обрасцу захтева за  остваривање права на регрес за ђубриво ( ''Сл.гласник РС'', бр. 40/14)  Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво за 2014. годину подноси се  у два примерка, Министарству финансија - Управи за трезор у периоду од 5. маја до 20. новембра 2014.


Ђубриво у смислу овог правилника, јесте азотно ђубриво, и то: AN, UREA, KAN, UAN и SAN, као и различите комбинације NPK, NP и PK комплексних и мешаних, гранулисаних ђубрива, које у свом саставу имају више азота. Регрес се остварује за ђубриво купљено у периоду од 1. јануара до 15. новембра текуће године за радове у пољопривреди.

 

Право на коришћење регреса за ђубриво има:

-правно лице,

- предузетник и

-физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава.


Уз захтев доставља се оригинал фискалног исечка издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.


Образац захтева у PDF формату можете преузети овде
    

О овој теми детаљнији напис дат је у Рачуноводственој пракси бр. 9/14, стр. бр. 57.


Захтев за остваривање права на регрес за гориво (PDF)

Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво (PDF)

АРХИВА ВЕСТИ

ereste