Измењен Правилник о трансферним ценама - Скраћени извештај о трансферним ценама саставља се за трансакције до 8.000.000 динара

Након измена Правилника, које су објављене у „Сл. гласнику РС" бр. 8/14, поред Извештаја о трансферним ценама, уведен је и Извештај у скраћеном облику. Извештај у скраћеном облику обвезник може да поднесе за трансакције са повезаним лицима, осим за зајмове и кредите, које испуњавају један од следећа два услова:

 

1) да је трансакција са повезаним лицем једнократна у години за коју се подноси порески биланс и да њена вредност није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност, односно од осам милиона динара;

 

2) да укупна вредност трансакција са једним повезаним лицем у току године за коју се подноси порески биланс није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност, односно од осам милиона динара.

 

Дакле, ако је износ једнократне трансакције са повезаним лицем, односно укупна вредност трансакција са једним повезаним лицем у току године за коју се подноси порески биланс мањи од осам милиона динара, може се поднети Извештај у скраћеном облику.

  

Извештај у скраћеном облику подноси се за трансакције са повезаним лицима, осим за зајмове и кредите и садржи податке о свакој од тих трансакција, а нарочито:

 

1) опис трансакције;

 

2) вредност трансакције;

 

3) повезано лице са којим је трансакција извршена.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste