Прописан је јединствен уплатни рачун за порез по одбитку

У „Сл. гласнику РС", бр. 20/14, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, који је ступио на снагу од 22. фебруара 2014. године, с тим што се одређене одредбе примењују од 1. марта 2014. године. Овим правилником, прописан је јединствени уплатни рачун за порез по одбитку, извршене су измене код уплатних рачуна за порез на имовину и код уплатних рачуна за доприносе оснивача привредних друштава за које привредно друштво врши плаћање доприноса на најнижу месечну основицу доприноса.

   

1. Јединствени уплатни рачун за порез по одбитку

 

Допунама одредбе члана 14а Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС", бр. 104/11, ... и 120/13, у насатвку текста: Правилник), прописан је јединствени уплатни рачун за порез по одбитку, на који ће се уплаћивати средства обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку, и то:

 

- 840-4848-37 или

- 840000000000484837 - за електронско плаћање.

   

Уплата пореза и доприноса по одбитку на новопрописани јединствени рачун вршиће се од 1. марта 2014. године, када ће почети да се користити и нова шифра плаћања 254.

 

Структура елемента позив на број одобрења код обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку, прописана је новим чланом 19б Правилника, а састоји се из четири дела, и то:

 

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) једноцифрени префикс;

3) шеснаестоцифрени референтни број додељен од стране Пореске управе;

4) једна словна ознака додељена од стране Пореске управе.

   

У складу са овим изменама, извршене су измене и у Прилогу 1 и Прилогу 2 Правилника. У Прилогу 1-  План рачуна за уплату јавних прихода, после редног броја 800. прописан је нови редни број 800а:

 

800а

840

4

848

37

Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку

54

4

ПУ

  

У Прилогу 2 - Структура елемента позив на број одобрења, после редног броја 4, прописан је редни број 5:

 

5.

Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку

97

KK

-

N(1)

-

N(16)

-

C(1)

   

где је:

 

- КК - двоцифрени контролни број израчунат по моделу 97;

- N (1) - једноцифрени префикс;

- N (16) - шеснаестоцифрени референтни број додељен од стране Пореске управе;

C (1) - једна словна ознака додељена од стране Пореске управе.

 

 

2. Уплатни рачуни за порез на имовину

  

У Прилогу 1 Правилника, промењен је опис код уплатног рачуна под редним бројем 37, тако да се на уплатни рачун број 840-713121843-57, врши уплата пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге. До ових измена, у опису наведеног уплатног рачуна било је прописано да се он користи за уплату пореза на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица. 

  

Прелазним и завршним одредбама члана 7. став 1. Правилника о изменама и допунама Правилника, прописано је да се на уплатни рачун под редним бројем 37. број 840-713121843-57 - Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, плаћа се порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) физичких лица за период закључно са 31. децембром 2013. године, као и порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2014. годину и за наредне пореске године, који се утврђује решењем надлежног органа јединице локалне самоуправе.

     

Код уплатног рачуна на редном броју 38, такође је промењен је опис, тако да се уплатни рачун број 840-713122843-64, примењује за уплату пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге. До ових измена Правилника, на поменути уплатни рачун било је прописано да се врши уплата пореза на имовину  (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица.

 

Прелазним и завршним одредбама члана 7. став 2. Правилника о изменама и допунама Правилника, прописано је да се на уплатни рачун под редним бројем 38. број 840-713122843-64 - Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, плаћа порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) правних лица за период закључно са 31. децембром 2013. године, као и порез на имовину обвезника који воде пословне књиге за 2014. годину и за наредне пореске године који обвезници утврђују самоопорезивањем.

   

У складу са прелазним и завршним одредбама члана 7. став 3. Правилника о изменама и допунама Правилника, порез на имовину за земљиште за период закључно са 31. децембром 2013. године плаћа се на уплатни рачун под редним бројем 11, број 840-711147843-13 - Порез на земљиште.

   

Такође, изменама Правилника прописано је да се бришу уплатни рачуни под редним бр. 38а до 38г  у Прилогу 1, и то:

 

38а  840-713123843-71 - Порез на имовину - на неизграђено земљиште обвезника који не воде пословне књиге;

38б 840-713124843-78 - Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који не воде пословне књиге;      

38в 840-713125843-85 - Порез на имовину - на неизграђено земљиште обвезника који воде пословне књиге;           

38г 840-713126843-92 - Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге.           

   

3. Прописани су нови уплатни рачуни за доприносе оснивача привредних друштава за које привреедно друштво плаћа доприносе

 

У Прилогу 1 Правилника, извршене су измене на ред. бр. 240, 243, 244б, 244в и 244г, којима се поново врше измене уплатних рачуна за осниваче, односно чланове привредног друштва за које привредно друштво врши обрачун и плаћање доприноса најмање на најнижу месечну основицу доприноса. С обзиром на извршене измене, уплата доприноса за ПИО вршиће се на уплатни рачун број 231.

 

У складу са овим изменама, почев од 22. фебруара 2014. године, у случајевима када привредно друштво врши обрачун и плаћање доприноса  за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, који раде у свом привредном друштву без заснивања радног односа, најмање на најнижу месечну основицу доприноса, уплата доприноса врши се на следеће уплатне рачуне:

 

231.

840-721313843-74

Допринос за пензијско и инвалидско осигураwе за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос;

240.

840-721323843-47

Допринос за здравствено осигураwе лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно чланова привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос;

243.

840-721331843-06

Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно чланова привредног друштва, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа доприносе.

   

Након извршених измена код ред. бр. 244б, 244в и 244г, ови уплатни рачуни се искључиво користе за плаћање доприноса самоопорезивањем за предузетнике који воде пословне књиге. У наставку дајемо опис ових рачуна, након извршених измена.

 

244б

840-721342843-83

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем, за лица, која у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност;            

244в

840-721351843-49

Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, а порез плаћају самоопорезивањем;

244г

840-721361843-22

Допринос за осигурање за случај незапослености самоопорезивањем лица која самостално обављају делатност.

                                                                                      


АРХИВА ВЕСТИ

ereste