Предузетници, који су Пореској управи предали „старе“ обрасце ПБ-2 и ППДГ-1, морају доставити „нове“ обрасце ПБ-2 и ППДГ-1С

Пореска управа је дала саопштење у којем се наводи да предузетници, који су порески биланс и пореску пријаву предали на „старим“ обрасцима ПБ-2 и ППДГ-1, пре објављивања Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности („Сл. гласник РС“, бр. 23/14), којим је прописан нови образац ПБ-2 и измена и допуна Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/14), којима су прописане нове пореске пријаве ППДГ-1П и ППДГ-1С (уместо досадашње ППДГ-1), треба да поднесу порески биланс и пореску пријаву на „новим“ обрасцима ПБ-2 и ППДГ-1С.

 

Текст обавештења може се преузети на интернет страници Пореске управе

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/968/obavestenje-o-izmenama-i-dopunama-pravilnika-o-poreskoj-prijavi-i-poreskom-bilansu-preduzetnika-.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste