Порез по одбитку који се плаћа на приходе правних лица није обухваћен обједињеном наплатом

Од почетка примене обједињене наплате пореза по одбитку све учесталија су питања везана за уплату пореза по одбитку, који се плаћа по одредбама члана 40. Закона о порезу на добит правних лица, приликом откупа секундарних сировина и отпада од правних лица, као и приликом исплате других прихода правним лицима на које се плаћа порез по одбитку у скалду са наведеним одредбама закона.

 

Обједињеном наплатом пореза по одбитку обухваћени су само порези и доприноси које исплатилац прихода - правно лице или предузетник обрачунава и плаћа приликом исплате прихода физичким лицима. У складу са тим, порез по одбитку, који се плаћа на приходе који се исплаћују правним лицима није обухваћен обједињеном наплатом пореза, што значи да се уплата овог пореза врши на постојеће уплатне рачуне (а не на јединствени уплатни рачун), при чему се као шифра плаћања уноси 253. У вези са овим питањем, Пореска управа је дала одговор на својој интернет страници http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/odgovori-na-pitanja.html#sekundarnesirovine, који преносимо у наставку.

   

Да ли је порез по одбитку на приходе правних лица обухваћен системом обједињене наплате пореза по одбитку?

 

НИЈЕ: Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку обухвата плаћања прихода физичким лицима на које се обрачунава и плаћа порез по одбитку. Порез по одбитку који се обрачунава и плаћа на приходе ПРАВНИХ ЛИЦА није обухваћен овим системом.

 

У унутрашњем промету, једини приход ПРАВНИХ ЛИЦА на који се плаћа порез по одбитку прописан је чланом 40. став 12. Закона о порезу на добит, односно чланом 104. Закона о порезу на доходак грађана, и представља приход остварен од промета секундарних сировина и отпада. Овај порез по одбитку НИЈЕ обихваћен системом обједињене наплате и у платном промету означава се шифром плаћања 253.

 

 

 

 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste