Попуњавање пореске пријаве ППДГ-1С

Пореска пријава ППДГ-1С прописана је Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/14), о чему смо писали у Рачуноводственој пракси бр. 6/14, страна 130. У поступку израде ове пријаве, код појединих претплатника појавиле су се дилеме, које овим путем желимо да отклонимо.

   

Сви обвезници пореза на приходе од самосталне делатности (у наставку: предузетници), који воде пословне књиге, имају обавезу да, до 15. марта 2014. године, надлежној организационој јединици Пореске управе доставе порески биланс и пореску пријаву на новопрописаним обрасцима ПБ-2 и ППДГ1С (обрасци се могу преузети са нашег сајта http://praksa.rs/obrasci.php).  

   

Предузетник, који се није определио за исплату личне зараде од 1. јула 2013. године, саставља и подноси једну пореску пријаву на обрасцу ППДГ-1С за коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за период од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, при чему попуњава делове пореске пријаве под ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. и 13. Наведени предузетник не попуњава редни број 10. Подаци о основици доприноса и обрачунатим доприносима, јер је у 2013. години плаћао доприносе по решењу Пореске управе и коначну обавезу ће платити по решењу.

    

Што се тиче пореза на приход од самосталне делатности, предузетник, који се није определио да исплаћује личну зараду од 1. јула 2013. године, такође је плаћао по решењу Пореске управе, али је дужан да попуни редни број 9. Подаци од значаја за остваривање пореских подстицаја и пореских кредита, с тим што не врши плаћање утврђене обавезе пореза, јер ће коначну обавезу пореза за 2013. годину платити по решењу Пореске управе.

   

Предузетник, који се определио да од 1. јула 2013. године исплаћује личну зараду, саставља и подноси пореску пријаву посебно за период од 1. јануара до 30. јуна 2013. године, а посебно за период од 1. јула до 31. децембра 2013. године. Наведени предузетник пореску пријаву ППДГ-1С попуњава на следећи начин:

 

- у пореској пријави ППДГ-1С за период од 1. јануара до 30. јуна 2013. године, попуњава делове 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. и 13. (не попуњава ред. бр. 10. и 11.);

 

- у пореској пријави ППДГ-1С за период од 1. јул до 31. децембар 2013. године, попуњава делове 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. у делу који садржи податке о порезу и 13. (не попуњава ред. бр. 10. и 11. у делу који садржи податке о доприносима).

 

По питању плаћања утврђене обавезе пореза за 2013. годину, евидентно је да по првој пореској пријави за период од 1. јануара до 30. јуна 2013. године, предузетник нема обавезу плаћања пореза (порез ће платити по решењу Пореске управе), али је спорно да ли по другој пореској пријави за период од 1. јула до 31. децембра 2013. године, предузетник има обавезу плаћања пореза утврђену под редним бројем 9.9. обрасца ППДГ-1, јер је од 1. јула 2013. године могао да почне са применом самоопорезивања, о чему би надлежни порески орган морао да изда званично саопштење (о томе ћемо претплатнике накнадно обавестити).

   

У вези са утврђивањем аконтација пореза и доприноса, Правилником је прописано да у пореској пријави ППДГ-1С, коју подноси 15. марта 2014. године:

   

1. предузетник, који се није определио за исплату личне зараде почев од 1. јануара 2014. године, исказује податке који се односе на аконтацију пореза и доприноса за 2014. годину (део 11 ППДГ-1С, ред. бр. 11.1 до 11.9);

 

2. предузетник, који се определио за исплату личне зараде од 1. јануара 2014. године, у обрасцу ППДГ-1С исказује податке који се односе на аконтацију пореза за 2014. годину (део 11 ППДГ-1С, ред. бр. 11.1. до 11.6.).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste