Начин поступања корисника јавних средстава (КЈС) у вези са обједињеном наплатом

Дана 1. марта 2014. године отпочела је пуна примена новог начина подношења пријава за порез по одбитку за исплате прихода физичким лицима. Са почетком примене обједињене наплате било је одређених проблема код корисника јавних средстава, те је у циљу решавања истих дошло до договора између Пореске управе и Управе за трезор, на основу којег, према нашим сазнањима и информацијама, корисници јавних средстава у вези са обједињеном наплатом, у одређеним ситуацијама, треба да поступе на следећи начин:

   

-Корисник јавних средстава који врши исплату која се односи на примања која се опорезују, за које је било потребно послати најаву Пореској управи за добијање БОП (број одобрења за обједињену уплату), у налог за исплату мора да има попуњено поље ''позив на број задужења'' са структуром како је прописано Правилником о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Сл. гласник РС", бр. 92/02, 100/03 и 10/04), а у поље ''сврха дознаке'', у првих 20 места треба уписати БОП добијен од Пореске уплате. Према члану 3б. наведеног правилника, структура елемента позива на број задужења по моделу 97 састоји се из шест делова одвојених цртицама, и то:

 

1) двоцифрени контролни број;

2) петоцифрени број организационе идентификације;

3) шестоцифрени број економске класификације;

4) двоцифрени број подекономске класификације;

5) двоцифрени број извора финансирања;

6) троцифрени број функционалне класификације.

   

Шифра плаћања за наведене налоге је 140.

 

- С обзиром на то да КЈС плаћају своје обавезе на рачун обједињене наплате са појединачних апропријација за одређене економске класификације, уплата на рачун обједињене наплате (нпр. код исплате плата) вршиће се на онолико посебних налога колико је различитих економских класификација (апропријација) које се терете. Дакле, у сваком од тих налога позив на број задужења биће различит, у складу са Правилником о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора, а позив на број одобрења за обједињену уплату и уплатни рачун у свим наведеним налозима биће исти.

 

- Шифра плаћања 254 везана је ИСКЉУЧИВО за рачун обједињене наплате 840-4848-37. Плаћање обавеза на појединачне рачуне за уплату јавних прихода подразумева шифру плаћања 253.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste