Прописан је нови ЗИП-1 образац који јавна предузећа и друштва капитала достављају на оверу надлежним органима пре подношења ППП-ПД пријаве

Донета је Уредбa о контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (у даљем тексту: Уредба) која је ступила на снагу 7. марта 2014. године.

 

Пре подношења Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД) на портал Пореске управе, јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва капитала, која обављају делатност од општег интереса, дужна су да Министарству рада и Министарству финансија односно надлежном органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе доставе ЗИП-1 образац на оверу.

 

За јавна предузећа из чији је оснивач Република Србија и за њихова зависна друштва која обављају делатност од општег интереса, оверу Обрасца ЗИП-1 врше министар надлежан за послове финансија и министар надлежан за послове рада, а за јавна предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и за њихова зависна друштва која обављају делатност од општег интереса, оверу Обрасца ЗИП-1 врши лице одређено актом оснивача.

 

Процедура достављања Обрасца ЗИП-1 није се суштински изменила у односу на достављање Обрасца ЗИП у складу са, сада већ неважећом, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС", број 5/06).

 

На пример, јавна предузећа чији је оснивач Република Србија и њихова зависна друштва која обављају делатност од општег интереса треба да припреме 3 штампана примерка Обрасца ЗИП-1 и доставе један Министарству надлежном за послове рада, други Министарству надлежном за послове финансија, а трећи примерак, који оверавају оба министарства, предузеће задржава за себе - на основу кога саставља и надлежној пореској управи, електронским путем, доставља образац ППП-ПД.

 

Предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва капитала штампане примерке Обрасца ЗИП-1 достављају на оверу надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

 

Предузеће, ни јавно ни друштво капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, не може извршити исплату зарада пре овере Обрасца ЗИП-1.

 

Даном ступања на снагу Уредбе (7. март 2014. године) престала је да важи Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС", број 5/06).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste