Дата могућност замене финансијских извештаја за 2013. годину и након 17. априла 2014. године по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама

Агенција за привредне регистре је 11. априла издала појашњење правила према коме је замена финансисјких извештаја после 17. априла могућа само на основу извештаја ревизора или по налогу надлежног државног органа.

 

Наиме, према схватању АПР, замена финансијског извештаја за 2013. годину могућа је по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама, и након 17. априла, с обзиром да се она третира као замена која је директна последица поступка који се води пред другим државним органом - Пореском управом.

 

Да би оваква замена била прихваћена од стране Регистра финансијских извештаја, неопходно је да обвезник том регистру достави:

 

• комплетан финансијски извештај измењене садржине у односу на финансијски извештај објављен у Регистру;
• захтев за замену финансијског извештаја;
• доказ о уплати прописане накнаде;
• оверену копију пореске пријаве и пореског биланса који су снадбевени доказом да су исти предати надлежној Пореској управи.

 

Поред тога обвезник је дужан да у захтеву за замену изричито наведе разлоге због којих захтева замену (да је на основу извештаја о трансферним ценама састављен порески биланс различите садржине у односу на финансијски извештај и исти достављен надлежној Пореској управи).

 

Ако су подаци садржани у измењеним обрасцима финансијког извешаја, упоредиви са подацима из пореског биланса, замена финансијског извештаја ће бити прихваћена од стране Регистра финансијсих извештаја.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste