Подношење пријаве годишњег пореза на доходак грађана за 2013. годину на обрасцима ППДГ-5 и ППДГ-2Р

У „Службеном гласнику РС", бр. 49/14, објављен је Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћају по решењу (у наставку текста: Правилник), који је ступа на снагу 7. маја 2014. године, а којим су прописани:

 

1) Образац ППДГ-1Р - Пореска пријава за утврђивање пореза на приходе од сасмосталне делатности на које се порез плаћа паушалним опорезивањем (ова пријава мења досадшњу пријаву ППДГ-1П);

2) Образац ППДГ-2Р - Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана.

 

Правилником је прописано да се пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана подноси на Обрасцу ППДГ-2Р почев за 2014. годину (рок за подношење је 15. мај 2015. године). У складу са тим, обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2013. годину, подносе пореску пријаву на "старом" Обрасцу ППДГ-5. О начину попуњавања пореске пријаве на Обрасцу ППДГ-5, писали смо у "Рачуноводственој пракси" бр. 7/13, страна 46.

   

Изузетно, пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2013. годину обвезника који је остварио приход од самосталне делатности, подноси се на Обрасцу ППДГ-2Р. У вези са попуњавањем «нове» пријаве на Обрасцу ППДГ-2Р, писали смо у Рачуноводственој пракси бр. 8/14, страна 103, уз напомену да је овај текст базиран на предлогу Правилника, којим је првобитно било утврђено да ће се пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана за 2013. годину, за све обвезнике, подносити на «новом» Обрасцу ППДГ-2Р.

На крају подсећамо, да је крајњи рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2013. годину, 15. мај 2014. године.

Министарство финансија дало је Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2013. годину, на својој интернет страници

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2014/Fiskalni_081227160056.pdf,

где се може преузети текст објашњења. 

У објашњењу је наведено да се повраћај више плаћених доприноса који је обвезнику извршен у 2013. години неће уносити у пореску пријаву ППДГ-5, односно ППДГ-2Р за 2013. годину, јер се плаћени доприноси на основицу која прелази највишу годишњу основицу доприноса, у претходним годинама, нису признавали обвезнику за умањење опорезивог прихода. 


Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана (ППДГ-5)

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана (ППДГ-2Р)

АРХИВА ВЕСТИ

ereste