Инструкцијa о начину евидентирања и трошења средстава хуманитарне помоћи од стране локалних власти

 

Инструкција

за евиденцију уплата средстава за помоћ угроженим од поплава

- свим буџетима локалне власти -

Број: 401-00-1468/2014-01, од 23.05.2014. г.

 

Катастрофалне поплаве које су погодиле Републику Србију, изазвале су велику реакцију солидарности код грађана и правних субјеката, како из Републике Србије тако и из иностранства.

 

У намери да се средствима донација и добровољних трансфера физичких и правних лица (у даљем тексту: донација) управља на јединствен и транспарентан начин, уз поптпуну евиденцију о приспелим средствима, Министарство финансија даје препоруку буџетима локалне власти, за отварање наменског подрачуна за уплату донација у групи подрачуна 741 - Други рачуни органа локалне власти, у оквиру система консолидованог рачуна трезора.

   

С обзиром да средства донација, по својој намени, представљају приход буџета, њихово евидентирање у буџету локалне власти врши се преносом средстава са свих наменских подрачуна на следеће уплатне рачуне:

   

- за буџете АП Војводина на уплатни рачун 840-744131843-41,

- за буџете градова на уплатни рачун 840-744141843-14,

- за буџете општина на уплатни рачун 840-744151843-84,

   

са одговарајућим позивом на број одобрења у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средства са тих рачуна ("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013 и 20/2014).

   

Средства донација пренетих са горе наведених уплатних рачуна на рачуне буџета локалне власти, треба у буџетима локалне власти евидентирати н аизвору 08 - Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица.

   

Уједно, напомињемо да директно трошење средства са наменског подрчуна из групе 741, није у складу са законом, с обзиром на то да у буџетима Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самопураве морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности.

   

Такоже, указујемо да је, ради остваривања усклађене, организоване, ефикасне и рационалне санације подручја захваћених поплавама, у припреми закон којим ће се, између осталог, уредити начин евидентирања и контроле примања и трошења наведених средстава као и детаљно извештавање јединица локалне власти према   Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручаја.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste