Најављена измена Правилника о пореској пријави за ПДВ

Пореска управа је дана 26.06.2014. године издала обавештење пореским обвезницима да се пореска пријава за ПДВ подноси искључиво електоронским путем, од 1. јула 2014. године, о чему смо ми већ писали у РП 11/12 на страни 37.

 

Међутим, Пореска управа најављује да ће подношење пореске пријаве за ПДВ бити омогућено искључиво у складу са изменама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евиденитрања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ ("Сл. гласник РС", бр. 123/12 и 115/13) који још увек нису ступили на снагу.

   

Обавештење Пореске управе преносимо у целости, а напомињемо да ћемо претплатнике обавестити о изменама Правилника чим буде ступио на снагу.


Поштовани обвезници,


Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља.
Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. - порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. - које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.


У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. - тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. - ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. - порески идентификациони број и 2.4. - назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. - електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.
Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период.
Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу.


У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрти поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste