Измењени подзаконски акти из области закона о ПДВ

Као што смо и најавили пре неколико дана, надлежни министар је изменио Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евиденитрања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ ("Сл. гласник РС", бр. 123/12 и 115/13), али и Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ, и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ ("Сл. гласник РС", бр. 107/04, ... и 74/13).

   

Измене наведених правилника су објављене у "Службеном гласнику РС" 66/14 од 29. јуна 2014. године, а примењују се од 1. јула 2014. године.

 

Оба правилника су измењена у циљу њихових прилагођавања за подношење пореских пријава за ПДВ електонским путем и других измена није било.

 

Најважнија измена се односи на изглед пореске пријаве, с обзиром да је прописан нов образац ПП ПДВ који је прилагођен за подношење електронским путем. Напомињемо да су правила за попуњавање пореске пријаве у делу у коме се исказују подаци о износима накнада за промет добара и услуга и износима ПДВ (део III) остала непромењена.

 

У делу I Обрасца ПП ПДВ уписују се следећи подаци: 

 

- у поље 1.1. - Порески период, уписује се датум почетка и завршетка пореског периода;

- у поље 1.2. - Измена пријаве, уписује се број 1 ако се подноси измењена пореска пријава, у ком случају се у поље 1.2.а уписује идентификациони број пореске пријаве која се мења. Ово поље је опционо и користи се искључиво када се подноси измењена пореска пријава.

 

Идентификациони број пореске пријаве који се уписује у поље 1.2.а је:

 

- идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику;

- број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.

   

У поље 2.1. - Тип подносиоца, уписује се: 

 

- ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ;

- ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ.

 

У поље 2.2. - Ознака пореског периода, уписује се:

 

- ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ;

- ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје.

    

У пољима 2.3., 2.4. се повлаче аутоматски идентификациони подаци о ПИБ-у, односно називу и адреси подносиоца пријаве.

 

У пољу 2.5. се уноси податак о електронској адреси подносиоца пријаве.

  

У делу V Обрасца ПП ПДВ, под редним бројем 11. - Повраћај, подносилац пријаве који је исказао износ пореза за повраћај уписује:

 

- ознаку 1 - ако се определио за повраћај исказаног износа;

- ознаку 0 - ако се определио да исказани износ пореза користи као кредит за наредни период.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste