Исправке грешака при евидентирању пореза од 1. августа 2014. године

Од 1. августа 2014. године, Правилником о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања ("Сл. гласник РС", бр. 77/14) прописан је посебан поступак исправљања грешке која је настала при евидентирању пореза и споредних пореских давања, без обзира да ли је последица поступања пореског обвезника или Пореске управе.

   

Посебан поступак је прописан у ситуацијама када је:

 

1)         пореска обавеза по једном истом основу евидентирана више пута,

2)         пореска обавеза једног пореског обвезника евидентирана као пореска обавеза другог пореског обвезника,

3)         приликом евидентирања пореске обавезе унет погрешан износ.

 

Предметним правилником, експлицитно је прописано да се наведене грешке не сматрају грешком, односно пропустом који се отклањају подношењем измењене пореске пријаве. Другим речима, у наведеним ситуацијама се не подноси измењена пореска пријава.

 

Уколико је грешка у евидентирању пореске обавезе настала поступањем пореског обвезника, порески обвезник надлежној организационој јединици Пореске управе подноси захтев за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ - Захтев за исправку грешке, о коме је надлежни порески орган дужан да одлучи у року од 15 дана.

Уколико је грешка у евидентирању пореске обавезе настала поступањем Пореске управе, Пореска управа врши исправку по службеној дужности.  

 

Више информација о овоме можете прочитати у следећем броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste