Измена начина уноса појединих података у регистар запослених (Обавештење Управе за трезор)

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", број 62/13) успостављен је Регистар  запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору (у наставку: Регистар запослених), који води Управа за трезор, а који садржи податке о броју запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору, као и податке који се односе на зараду, односно плату, увећање зараде, односно додатка на плату, накнаду, као и друга примања ових лица.

 

Уредбом о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Сл. гласник РС", број 76/13) прописани су изглед, садржај и начин попуњавања образаца у које се уносе подаци на основу којих се формира Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору (у даљем тексту: Регистар), као и начин достављања и обраде тих података.

 

У међувремену су (19. септембра 2014. године) ступили на снагу Закон о допунама Законa о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС", број 99/14), као и Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС", број 99/14), којим су измењене одредбе о утврђивању права запослених на увећање зараде по основу додатка на основну плату за време проведено у радном односу (минули рад) о којима смо детаљније писали у Рачуноводственој пракси број 18/14. Након наведених измена закона поставило се питање начина уноса појединих података у Регистар запослених.

 

У вези са наведеним, Управа за Трезор је дана 24. септембра 2014. године објавила обавештење (на интернет страници www.trezor.gov.rs) свим корисницима јавних средстава, којим их обавештава о промени начина уноса података у Образац 1 - Подаци о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима, с обзиром на то да су дана 19. септембра 2014. године ступили на снагу Закон о допунама Законa о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС", број 99/14), као и Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС", број 99/14) којим су измењене одредбе до тада важећих закона, а којима се утврђује право запослених на увећање зараде по основу додатка на основну плату за време проведено у радном односу (минули рад).

           

Према наведеном обавештењу, приликом ажурирања кадровских података у Регистру запослених, односно при уносу података преко Обрасца 1 - Подаци о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима, потребно је у колону 23 - Проценат минулог рада, унети проценат минулог рада који се користи у обрачуну зарада, утврђен у складу са наведеним законима, а који представља производ година рада остварених у радном  односу код послодавца и процента увећања зараде по основу минулог рада. Као проценат минулог рада за септембар 2014. године уноси се проценат минулог рада на дан 19. септембра 2014. године. У колону 20 - Укупан радни стаж (године), уписује се, као и до сада, укупно време проведено у радном односу.

 

Интегрални текст наведеног Обавештења може се погледати на следећем линку:

http://www.trezor.gov.rs/uploads/news/3_765_Obavestenje%20od%2024%20sep%202014.pdf


АРХИВА ВЕСТИ

ereste