Објављени су усклађени динарски износи акциза

Одредбaмa члана 17. став 1. и 5. и члана 40в ст. 1. и 2. Закона о акцизама („Сл. гласник РС", бр. 22/01, ... и 142/14), прописано је да се динарски износи акциза из члана 9. ст. 1. и 5, чл. 12, 12a и 14. као и динарски износи акцизе из чл. 40а и 40г овог закона  усклађују годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

 
На основу ових одредби Закона о акциама, Влада Републике Србије објавила је у „Службеном  гласнику РС", бр  4/15:

 

Усклађене динарске износе акциза из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5, чл. 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 5) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години

 

На основу података Републичког завода за статистику о годишњем индексу потрошачких цена за период од 1. јануара  до 31. децембар 2014. године, који износи 101,7, Влада Републике Србије објавила је динарске износе акцизa из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја трећа, чл. 12, 12а и 14, члана 40а став 1. тачка 5) и 40г Закона о акцизама, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. и члану 40в ст. 1. и 2. Закона о акцизама следеће усклађене износе:

 

Врста акцизног производа

Усклађени
износ акцизе

Биогорива и биотечности (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 3826 00 10 00 и 3826 00 90 00):

51,97 дин/лит

Алкохолна пића:

 

1) ракије:
  1. од воћа, грожђа, специјалне ракије

  2.од житарица и осталих пољопривредних сировина

                            

121,89 дин/лит
309,23дин/лит

2) жестока алкохолна пића и ликери

198,19дин/лит

3) нискоалкохолна пића

20,35 дин/лит

4) пиво

23,04 дин/лит

Кафа:

 

1) непржена кафа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 0901 11 00 00 и 0901 12 00 00

83,15 дин/кг

2) пржена кафа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 0901 21 00 00 и     0901 22 00 00

103,94 дин/кг

3) љуспице и опне од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 09019010 00

 114,33 дин/кг

4) екстракти, есенције и концентрати од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2101 11 00 00

 155,91 дин/кг

5) замене кафе које садрже кафу из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 90 90 00

 311,81 дин/кг

6) мешавине екстраката, есенција и концентрата од кафе са прженом цикоријом и осталим прженим заменама кафе или екстрактима, есенцијама и концентратима тих производа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 и 2101 30 99 00

 311,81 дин/кг

7) препарати на бази екстракта, есенција и концентрата од кафе или на бази кафе из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 12 92 00 и 2101 12 98 00 и препарати који садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 1806 90 70 00

 311,81 дин/кг

8) напици и безалкохолна пића што садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе из тарифног броја ЦТ 2202

 311,81 дин/кг

Дуванске прерађевине:

 

   - цигарете из увоза и цигарете произведене у земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00) до 30. јуна 2014. године

 53,01 дин/пак

   - цигаре и цигарилоси (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 10 00 00)

21,90 дин/ком

   

Влада Републике Србије објавила је у „Службеном  гласнику РС", бр 4/15  и динарске износе из члана 9. став 5. Закона о акцизама до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. става 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, усклађени годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. Закона о акцизама. Усклађени динарски износи до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности, према намени, су:

 

Усклађени износи до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

Износ у динар по једин. мере

1) за гасна уља из члана 9. става 1. тачка 3) Закона о акцизама која се користе:

 

- као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

41,06 дин/лит

- као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају

  2,59 дин/лит

- за грејање

  2,59 дин/лит

- као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије

    0 дин/лит

- у индустријске сврхе

    0 дин/лит

2) за керозин из члана 9. става 1. тачка 4) Закона о акцизама који се користи у индустријске сврхе

    0 дин/лит

3) за течни нафтни гас из члана 9. става 1. тачка 5) Закона о акцизама који се користи:

 

- као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

  21,31 дин/кг

- за грејање

    4,58 дин/кг

- у индустријске сврхе

       0   дин/кг

4) за остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С из члана 9. става 1. тачка 6) Закона о акцизама, а који се користе у индустријске сврхе

       0   дин/кг

5) за биогорива из члана 9. става 1. тачка 7) Закона о акцизама која се користе као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

41,06 дин/лит

6) за биотечности из члана 9. става 1. тачка 7) Закона о акцизама које се користе:

 

- за грејање

 2,59 дин/лит

- као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије

    0 дин/лит

7) За гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) и биогорива из члана 9. став 1. тачка 7) која се користе:

 

- који представља регресирани износ за моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе

2,59 дин/лит

  

Усклађени динарски износи примењују се од 19. јануара 2015. године, што значи да су обвезници акцизе дужни да од 19. јануара 2015. године акцизу обрачунају  у износима који су усклађени.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste