Донета нова Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда

У „Сл. листу града Београда" број 96 од 30. децембра 2014. године објављена је нова Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда (у даљем тексту: Одлука)


Овом одлуком прописана је накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: Накнада) на територији града Београда, утврђени су обвезници, висина, рокови, начин плаћања накнаде и олакшице за одређене категорије обвезника.

 

Наведена накнада се прописује по основу коришћења стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности.

 

Критеријум за утврђивање накнаде је површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности.

 

Обвезници плаћања накнаде су имаоци права својине на непокретности, односно закупци ако се непокретност користи по основу права закупа.

   

Накнаду не плаћају државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије, органи и организације Града Београда и градских општина, као и обвезници плаћања накнаде за загађивање животне средине и накнаде за загађивање подручја од посебног државног интереса у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.


Месечна висина накнаде која се плаћа по основу коришћења непокретности одређује се према површини непокретности и она износи:

   

Месечна висина накнаде

1)

0,87 динара / м2

- за коришћење стамбених зграда и станова за становање

2)

2,64 динара / м2

- за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности привредних субјеката

   

Висину накнаде за обвезнике из тачке 1) обрачунава јавно предузеће које се стара о наплати комуналних услуга и других накнада на основу података којима располаже у систему наплате.

 

Висину накнаде за обвезнике из тачке 1) утврђује Секретаријат за финансије Градске управе града Београда - Управа јавних прихода. на основу пријаве за утврђивање накнаде.

   


Обвезници накнаде из тачке 2) су дужни да надлежном одељењу Управе јавних прихода поднесу пријаву за утврђивање накнаде најкасније до 31. јануара 2015. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste