Објављени Правилници који омогућују примену Закона о ПДВ од 15.10.2015. године

О Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (даље у тексу: Измене и допуне Закона) који је објављен у „Сл. гласнику РС", бр. 83/15 од 3.10.2015. године, ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 4.10.2015. године, а примењује се од 15.10.2015. године опширније смо писали у РП 18/15 и 19/15.

 

У текстовима о Изменама и допунама Закона смо скренули пажњу да је за његову пуну примену неопходно донети нека нова подзаконска акта и изменити стара. Министарство финансија је то учинило у последњем могућем року, и у «Сл. гласнику РС» бр. 86/15, који носи датум 14.10.2015. године (мада је објављен 15.10.2015. године ујутру), објављени су следећи правилници, неопходни за примену Измена и допуна Закона:

 

- Правилник о начину утврђивања пореске основицеза обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду;

- Правилник o начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност;

- Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ;

- Правилник o утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност;

- Правилник o изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ;

- Правилник o изменама Правилника о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност;

- Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци;

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ;

- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза; и

- Правилник о измени и допуни Правилника о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност.

   

Поред наведених правилника, у РП 84/15 од 6.10.2015. године, објављен је:

- Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност.

   

Пун текст наведених правилника се може преузети са нашег сајта www.praksa.rs. О наведеним правилницима и њиховој примени опширније ћемо писати у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste