Донет је нови Правилник и Обрасци за подношење финансијских извештаја буџетских корисника, корисника средстава ООСО и буџетских фондова који се примењује на извештавање за 2014. годину

Министар финансија, на основу члана 75. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/09... 142/14), донео је Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС", бр. 18/2015 - у даљем тексту: Нови правилник о финансијском извештавању) који је ступио на снагу 14. фебруара 2015. године (наредног дана од дана објављивања) и када престаје да важи Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС", бр. 51/07 и 14/08 - Стари правилник) - што значи да обвезници састављања и подношења финансијских извештаја треба годишње финансијске извештаје за 2014. годину да поднесу у складу са Новим правилником и на новим обрасцима, који представљају његов саставни део.

   

Крајњи РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА који је прописан за 28. фебруар, ове године се помера тј. истиче на дан 2. март 2015. године, сходно осредбама члана 91. Закона о општем управном поступку.

      

Напис у вези са овим правилником, као и напис у вези са Правилником о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2015. години („Сл. гласник РС", бр. 18/2015), смо објавили и послали корисницима буџетских средстава у посебном додатку.

  

Нове обрасце (Биланс стања - Образац 1; Биланс прихода и расхода - Образац 2; Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3; Извештај о новчаним токовима - Образац 4; Извештај о извршењу буџета - Образац 5) у електронском облику можете преузети овде:


Образац 1 - Биланс стања

Образац 2 - Биланс прихода и расхода

Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима

Образац 4 - Извештај о новчаним токовима

Образац 5 - Извештај о извршењу буџета

АРХИВА ВЕСТИ

ereste