Посебан информациони систем за пријем финансијских извештаја доступан на сајту Агенције за привредне регистре

На сајту Агенције за привредне регистре (АПР) www.apr.gov.rs објављено је обавештење да је за кориснике омогућен приступ Посебном информационом систему у оквиру Регистра финансијских извештаја. Осим Посебног информационог система АПР је поставио и техничко упутство:

  

Посебном информационом систему може се приступити путем следећег линка:

 

https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/

 

Техничко упутство за коришћење Посебног информационог система може се преузети са следећег линка:

 

http://www.apr.gov.rs/portals/0/gfi%202015/tehnickadokumentacija/tehnicko%20uputstvo.pdf

 

АПР је обезбедио и техничку подршку за примену Посебног информационог система, тако да се корисници могу/морају обратити АПР-у за објашњења и инструкције:

- путем електронске поште: sd@apr.gov.rs  и

- телефоном: 011 20 23 350.

 

Подсећамо, Министарство финансија је дало препоруку Агенцији за привредне регистре да, изузетно, рок за достављање извештаја за статистичке и друге потребе за 2014. годину, буде продужен до 31. марта 2015. године.

 

Обавештење АПР-а:

   

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава кориснике да је од данас, 2. марта 2015. године, у одељку Регистра финансијских извештаја, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину и то:

- извештаја за статистичке потребе и

- истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја.

   

Приступ Посебном информационом систему Агенције, обезбеђен је за сва правна лица и предузетнике који примењујu контни оквир и обрасце финансијских извештаја за:

- привредна друштва, задруге и предузетнике и

- друга правна лица.

   

Финансијским институцијама, у наредним данима, биће сукцесивно обезбеђиван приступ Посебном информационом систему Агенције.

   

Применом Посебног информационог система Агенције, у складу са Техничким упутством за његову примену, врши се састављање и достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, који су потписани квалификованим електронским потписом законског заступника, као и састављање извештаја без електронског потписа (уз достављање преписа референтне странице која је потписана својеручним потписом законског заступника).

   

Напомињемо, да Закон обавезује сва велика, средња и мала правна лица да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2014. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

    

Изузетак чине само микро правна лица и предузетници, који у првој години примене Закона, могу извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину, као и документацију из члана 34. Закона, да доставе у папирном облику, и то на два начина:

- применом Посебног информационог система Агенције, уносом података и слањем извештаја електронским путем без квалификованог електронског потписа законског заступника, уз обавезно достављање поштом у папирном облику преписа „референтне странице" (одштампаног из тог система) који је потписан својеручним потписом законског заступника и оверен печатом обвезника у складу са прописима, као и документацију из члана 34. Закона, која је потписана и оверена у складу са прописима;

- само у папирном облику (без примене Посебног информационог система), у ком случају сви извештаји и документа достављени поштом морају бити оверени и потписани у складу са прописима.

   

Подсећамо да је, за микро правна лица која састављају и достављају наведене извештаје само у папирном облику, Агенција, у оквиру Претраге евиденције обвезника, још од 13. фебруара 2015. године, омогућила приступ одговарајућем сету образаца који чине те финансијске извештаје, као и све инструкције у вези њиховог састављања и достављања.

    

Више информација о начину достављања извештаја објављено је у делу Финансијски извештаји - Начин достављања извештаја.

    

Агенција је, такође, обезбедила и техничку подршку за примену Посебног информационог система, у виду техничког упутства (у комплету) и инструкција путем електронске поште sd@apr.gov.rs и телефона 011 20 23 350.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste