Страни држављанин више не мора да поседује привремени ЈМБГ за добијање квалификованог електронског потписа

У „Сл. гласнику РС" број 23 од 2. марта 2015. године објављене су допуне Правилника о техничко-технолошким поступцима за формирање квалификованог електронског потписа и критеријумима које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа („Сл. гласник РС", бр. 26/08 и 13/10; у даљем тексту: Правилник), које ће ступити на снагу 10. марта 2015. године.

   

Допуном наведеног Правилника, у члану 11. став 4. Правилника после речи: „треба да садрже ЈМБГ" додате су речи: „осим ако посебним прописима није другачије одређено".

 

У истом члану Правилника, додат је нови став 5. којим је прописано:

„Изузетно од става 4. овог члана, сертификати који не садрже ЈМБГ могу се користити за потписивање извештаја за статистичке и друге потребе у складу са чланом 35. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС", број 62/13) и потписивање финансијских извештаја, изјава и остале документације у складу са чл. 33. и 34. тог закона, уколико je потписник странац у смислу Закона о странцима („Службени гласник РС", број 97/08)".

 

То значи да законски заступници страни држављани од 10. марта 2015. године не морају поседовати привремени ЈМБГ како би могли да добију квалификовани електронски потпис који ће користити за потписивање извештаја за статистичке и друге потребе, у складу са чланом 35. Закона о рачуноводству, као и за потписивање финансијских извештаја, изјава и остале документације из чл. 33. и 34. Закона о рачуноводству.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste