Објављен нови јединствени образац пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица - Образац ПДП

У „Сл. гласнику РС" број 30 од 28. марта 2015. године објављен је Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица, који ступа на снагу 1. априла 2015. године.

  

Правилником је прописан садржај пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица коју подноси порески обвезник, и то: привредно друштво, односно предузеће, односно друго правно лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања добити, задруга, недобитна организација и стална пословна јединица нерезидентног обвезника која обавља делатност на територији Републике Србије.

   

Пореска пријава за обрачун пореза на добит правних лица подноси се на новом јединственом Обрасцу ПДП - Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних лица, који се подноси (од 1. априла 2015. године) искључиво електронским путем, употребом електронских сервиса Пореске управе, на начин прописан правилником који регулише подношење пореске пријаве електронским путем.

   

У пријаву се уносе поједини подаци из одговарајућих образаца који су прописани:

   

- Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС", број 20/14),

- Правилником о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица („Службени гласник РС", број 60/14),

- Правилником о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије („Службени гласник РС", бр. 38/01, 19/07 и 99/10) и

- Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС", бр. 116/04 и 99/10),

   

а који обрасци се као прилози подносе уз пријаву, електронским путем.

 

Изузетно од наведеног, документација прописана Правилником о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке" примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Службени гласник РС", бр. 61/13 и 8/14) и друга документација која се у складу са Законом о порезу на добит, односно другим прописом подноси уз пријаву, подноси се у папирној форми.

   

Обвезник који има право на пореско ослобођење из члана 44. Закона о порезу на добит (недобитна организација која има остварени вишак прихода над расходима не већи од 400.000 динара), уз пријаву доставља надлежном пореском органу и изјаву на Обрасцу ИПОНО - Изјава о испуњености услова за пореско ослобођење недобитне организације, који је такође прописан овим Правилником.

  


Образац ПДП - Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних лица

Образац ИПОНО - Изјава о испуњености услова за пореско ослобођење недобитне организације

АРХИВА ВЕСТИ

ereste