Образац М-4 за 2014. годину, може се предати Републичком фонду за ПИО до краја маја 2015. године

Републички фонд за ПИО, на својој интернет страници www.pio.rs, објавио је да ће Образац М-4 за 2014. годину, примати до краја маја 2015. године, иако је законски рок до 30. априла 2015. године. Подсећамо да смо у вези са састављањем и предајом Обрасца М-4, односно М-4К, као и Обрасца М-4/СП, односно М-4К/СП писали у Рачуноводственој пракси бр. 8/15, страна 94.

 

У наставку преносимо вест, коју је објавио Републички фонд за ПИО.

 

Новина за послодавце

М-4  пријаве за 2014. годину, примаће се и током маја месеца. Ове године пријаве се предају уз попуњен образац захтева за предају пријава М-4 који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима  матичне евиденције у најближој филијали Фонда.

Уз попуњен образац захтева за предају пријава, послодавци , као и до сада, треба да доставе пријаве М-4 за своје запослене и све друго што је наведено у захтеву ако имају  до 50 запослених радника. Послодавци који имају више од 50 радника могу поднети пријаве М-4 без пратеће документације, у ком случају се она касније проверава код послодавца или се накнадно тражи од послодавца. Уколико послодавац подноси пријаве М-4 за за раније године, такође мора да достави и попуњен образац захтева за предају пријава М-4, на исти начин као и за 2014. годину.

По извршеној провери пријава М-4, овлашћени радник  Фонда  сачињава Записник о извршеној  контроли података о утврђеном  стажу осигурања и зарадама, накнадама зарада, односно основицама осигурања и висини уплаћеног доприноса. Записник се сачињава у два примерка  и потписује од стране овлашћеног радника Фонда и послодавца и тако потписан један примерак Записника, са овереним пријавама М-4, даје се  послодавцу а други остаје у Фонду.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste