Поново омогућено недобитним организацијама да им нематеријални трошкови, односно њихов део, буду порески признати расходи

Министар финансија је донео Правилник о изменама Правилника о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица, који је објављен у «Сл. гласнику РС», бр. 53/15, а ступио је на снагу 20. јуна 2015. године.

 

Наведени Правилник је омогућио недобитним организацијама да укључе у свој порески биланс и припадајући део нематеријалних трошкова (АОП 1029 код обвезника који примењују Контни оквир за привреду, односно АОП 1018 код обвезника који примењују Контни оквир за друга правна лица). Главни проблем код претходне измене пореског биланса (која је важила од 16. маја до 19. јуна 2015. године) је био тај, што није било омогућено укључивање нематеријалних трошкова у порески признате расходе недобитних организација. На тај начин су недобитне организације (а посебно неке) биле значајно оштећене, што је сада исправљено.

 

Дакле, сада је овим изменама поново омогућено недобитним организацијама да укључују нематеријалне трошкове, односно њихов припадајући део, у порески признате расходе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste