Донет је сет закона

На седници Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије, у дану за гласање - 31. јула 2015. године, усвојени су следећи закони и измене и допуне закона:

 

- Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност,

- Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама,

- Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу,

- Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,

- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава,

- Закон о превозу терета у друмском саобраћају,

- Закон о превозу путника у друмском саобраћају,

- Закон о уџбеницима,

- Закон о изменама Закона о високом образовању,

- Закон о измени Закона о основама система образовања и васпитања.

           

Наведени закони објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије" број 68 од 4. августа 2015. године.

 

Сви наведени закони и измене и допуне закона ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, тачније 12. августа 2015. године.


Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност почиње да се примењује од 1. октобра 2015. године.
Закон о превозу терета у друмском саобраћају и Закон о превозу путника у друмском саобраћају примењују се по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу осим појединих одредби које се примењују даном ступања на снагу.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste