Омогућено подношење пореске пријаве пореза на добиту за коначну обавезу у току пореског периода, као и измењене пореске пријаве

Према саопштењу Пореске управе објављеном на интернет страници (http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/porez-na-dobit/aktuelnosti-pdp.html), на порталу Пореске управе у делу апликације за електронско подношење пореске пријаве пореза на добит, омогућено је подношење пореских  пријава за врсту пријаве 3 - пореска пријава за коначну обавезу у току пореског периода (престанак обављања делатности, статусна промена, промена пореског периода, ликвидација и стечај), као и подношење измењене пореске  пријаве у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији за пореске пријаве поднете у електронском облику.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste