Нoви начин исплате трудничког боловања од 29. децембра 2015. године

Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању («Сл. гласник РС», бр. 106/15), који је ступио на снагу 29. децембра 2015. године, измењене су одредбе члана 96. Закона о здравственом осигурању («Сл. гласник РС», бр. 107/05, ... и 126/14, у наставку текста: Закон), које се односе на начин исплате накнаде зараде за време привремене спречености за рад због болести и компликација у вези са одржавањем трудноће (у наставку текста: трудничко боловање).

   

Наиме, одредбама члана 96. ст 3. и 4. Закона, прописано је да се случају трудничког боловања, за првих 30 дана привремене спречености за рад, коју исплаћује послодавац из својих средстава, висина накнаде зараде обезбеђује се у износу од 100% од основа за накнаду зараде, а почев од 31. дана привремене спречености за рад, висина накнаде зараде обезбеђује у износу од 100% од основа за накнаду зараде, с тим што се из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује износ од 65% од основа за накнаду зараде, као и износ од 35% од основа за накнаду зараде из средстава буџета Републике.

 

У складу са измењеним одредбама члана 96. став 5. Закона, средства у износу од 35% од основа за накнаду зараде, преносе се Републичком фонду, који у име и за рацун буџета Републике, уплаћује средства на рачун послодавца, уместо на рачун осигуранице, која је на трудничком боловању, како је до сада било прописано. Према томе, Републички фонд за здравствено осигурање више не врши исплату накнаде зараде за трудничко боловање на рачун труднице у износу од 35%, што значи да више не подноси ни пореску пријаву ППП ПД за тако исплаћени износ и плаћене обавезе.

     

У складу са тим, од 29. децембра 2015. године, накнаду зараде за трудничко боловање, почев од 31. дана спречености за рад, врши послодавац у укупном износу од 100% од основа за накнаду зараде и за тај износ подноси пореску пријаву ППП ПД, са ознаком шифре прихода 204. Уколико послодавац има средстава, може унапред исплатити накнаду зараде за трудничко боловање у укупном износу од 100%, па након тога рефундирати средства од Републичког фонда за задравстевно осигурање на посебан наменски рачун, уз подношење захтева и прописане документације.

  

С обзиром на то да су измењене законске одредбе ступиле на снагу 29. децембра 2015. године, према нашем мишљењу, нови начин обрачуна трудничког боловања преко 30 дана примењује се почев од исплате децембарске накнаде зараде. Међутим, напомињемо да би надлежно министартсво требало да изда званично саопштење поводом овог питања.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste